تبلیغات
تبلیغات

اندامهای جنسی زنان

۲۳

دستگاه آمیزشی زن از تخمدان ها، لوله های رحمی، رحم، مهبل و اندام آمیزشی بیرونی (فرج) تشکیل یافته است.

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها