تبلیغات
تبلیغات

چگونه یک رابطه جنسی سالم و ناسالم را از هم تشخیص دهیم:

۰

یک انرژی قابل کنترل است یک انرژی غیر قابل کنترل است 

یک انتخاب آزادانه است یک اجبار و تحمیل است 

یک سائق طبیعی ست یک اعتیاد است 

دارای محدودیت است محدودیتی ندارد.......

 


یک انرژی قابل کنترل است یک انرژی غیر قابل کنترل است 

یک انتخاب آزادانه است یک اجبار و تحمیل است 

یک سائق طبیعی ست یک اعتیاد است 

دارای محدودیت است محدودیتی ندارد

 

سبب تحکیم و تثبیت هویت شما میگردد به شما هویتی دوگانه میبخشد

عزت نفس شما را افزایش میدهد احساس شرمساری بشما میدهد

شفا بخش و نیرو بخش است آسیب رسان و زیانبار است 

آمیخته با عشق است تهی از عشق است 

یگانگی و سهیم شدن است دوگانگی و انجام دادن با فردی ست

نیازمند ارتباط و گفتگو ست بی نیاز از گفتگو ست 

آرامش بخش و تسکین دهنده ا ست استرس زا ست 

امری خصوصی ست امری مخفیانه و سری ست 

آمیخته با احترام ست بهره کشی و استثمار ست 

دو جانبه ست منفعت یک سویه دارد 

صمیمانه است سرد و غیر صمیمی ست

مسئولانه است غیر مسئولانه است 

ایمن است خطر آفرین است 

لذتی ست جسمی، روحی و معنوی لذتی ست جسمانی

ارتقا دهنده سطح سلامتی جسمی، تنزل دهنده سطح سلامتی
روانی و اجتماعی فرد ست جسمی، روحی و اجتماعی

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها