تبلیغات
تبلیغات

آزمایش های پیش از ازدواج را بشناسیم

۱۵

متخصصان معتقدند افراد باید قبل از ازدواج به وسیله برخی آزمایش های خاص از عدم وجود این بیماری ها در خود و فرد مقابل اطمینان حاصل کنند تا هم سلامت خودشان تأمین شود و هم نسبت به سلامت فرزندانشان در آینده اطمینان حاصل کنند.

 

 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها