تبلیغات
تبلیغات

برای تشکیل یک خانواده سالم چه اهدافی را دنبال می کنید؟

۱
همسران جوان برای ایجاد همدلی با یکدیگر نیاز به فرصت هایی در ابتدای زندگی زناشویی دارند، لیکن به موازات ایجاد این همدلی و حتی برای به وجود آوردن آن، باید برای یکدیگر در حکم آینه‎ای باشند که هم خوبی ها و هم نارسایی ها را نشان دهند و برای بهتر زیستن خود تلاش مشترک داشته باشند....
 
 ادامه …
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها